Poradnictwo prawne online lub telefonicznie oraz podczas dyżurów doradcy

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 5G), jako pierwsza w województwie małopolskim , utworzyła od dnia 1 września 2010 r. Ośrodek Wspomagania Nauczycieli i Dyrektorów Szkół. Ośrodkiem kieruje mgr Władysław Ścianek, długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. W ramach pracy tego Ośrodka można korzystać z bezpłatnych porad w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy:

telefonicznie: we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 14.00,
prosimy dzwonić na nr tel. : 600 399 978 lub 501 733 634
pocztą elektroniczną, e-mail: npdn@onet.pl
osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

VADEMECUM DYREKTORA SZKOŁY i NAUCZYCIELA

Różnorodność zagadnień prawnych kierowanych do mnie podczas dyżurów w NPDN w formie pytań sprawiła, że zrodził się pomysł, by na tej stronie zamieszczać wybrane odpowiedzi wraz z wzorami obowiązującej dokumentacji.

Państwa Dyrektorów i Nauczycieli zachęcam do korzystania z publikowanego materiału.

Władysław Ścianek

PRAWO do DODATKU za WYSŁUGĘ LAT nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

§ 7.

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat   wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

………………………

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę latw każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

Jak zastosować powyższy przepis:

1. Po nawiązaniu stosunku pracy dyrektor pyta nauczyciela  o pozostawanie w stosunku pracy w innej szkole. Jeżeli nauczyciel potwierdzi, że posiada zatrudnienie w innej szkole (szkołach), to wówczas winien wypełnić poniższe oświadczenie.

2. Jeżeli łączny wymiar zatrudnienia we wszystkich szkołach nie przekroczy pełnego wymiaru zajęć (1 etatu), to wszyscy pracodawcy naliczają nauczycielowi jednakowy najwyższy udokumentowany  % dodatku za wysługę lat.

3.  Jeżeli nauczyciel będzie mieć nawiązany stosunek pracy tylko w jednej szkole, dyrektor tej szkoły będzie monitorować realizację prawa do dodatku za wysługę lat.

Przykłady:

1. PYTANIE : Nauczycielka od 1 września 2020 r. podjęła pracę  w szkole B na 4/18 etatu. Jednocześnie jest zatrudniona w szkole A, która jest jej głównym miejscem pracy, na 14/18 etatu. Staż pracy nauczycielki wynosi 22 lata. Czy w szkole B będzie otrzymywać proporcjonalny dodatek za wysługę lat w wymiarze 20%?

   ODPOWIEDŹ : TAK.   4/18 + 14/18  =  18/18 czyli 1 etat.

Zgodnie z § 7. ust. 3. rozporządzenia nauczycielce  w każdej ze szkół wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia i ma prawo do 20% dodatku za wysługę lat.

2. PYTANIE : Nauczycielka pracuje w Zespole Szkół lecz ma zawartą umowę o pracę z Liceum Ogólnokształcącym na stanowisku nauczyciela języka polskiego w wymiarze 12/18 etatu. Jej staż zawodowy wynosi 12 lat. Od 1 września 2020 r. podjęła pracę na zastępstwie w Technikum należącym do tego samego Zespołu Szkół  na stanowisku nauczyciela bibliotekarza (posiada kwalifikacje)  w wymiarze 12/30 etatu. Podpisano z nią odrębną umowę.   Czy w Technikum będzie także otrzymywać 12% dodatku za wysługę lat?

ODPOWIEDŹ :   Należy sprawdzić, czy łączny wymiar zatrudnienia nie przekroczy jednego etatu.

12 : 18 = 0,67 etatu

12 : 30 = 0,40 etatu

——————————————————————  

 RAZEM  =  1,07 etatu 

Wymiar zatrudnienia nauczycielki przekracza 1 etat. Dodatek stażowy będzie wypłacany tylko w Liceum (12%).

WZÓR                                                                                                                                                                                    

(data złożenia oświadczenia)

……………………………………………………………………………………

                           (nazwisko i imię)

…………………………………………………………………………………..

                               (stanowisko)

……………………………………………………………………………………

                        (adres  zamieszkania)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że w roku szkolnym ………………………….. posiadam nawiązany stosunek pracy w następujących szkołach – placówkach:

1. …………………………………………………………..……………. wymiar: ……………

2. ………………………………………………………………..………. wymiar: ……………

3. …………………………………………………………..……………. wymiar: ……………

4. ………………………………………………………………..………. wymiar: ……………

Podstawowym miejscem pracy jest dla mnie ……………………………………………………………………………………………………………………….………… .

Powyższe oświadczenie wyrażam w celu poprawnego naliczenia przez moich pracodawców dodatku za wysługę lat.

Zobowiązuję się informować wszystkich moich pracodawców o wszelkich zmianach w wymiarze zatrudnienia zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że zostałem (am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i § 6ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

§ 6. Przepisy § 1 (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie (…). 

Podstawa prawna:   

– art. 33 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.  poz. 416 ze zm.)

…………………………………………………….

 (podpis składającego oświadczenie)

DODATEK WIEJSKI NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO W KILKU SZKOŁACH

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215

USTAWA

z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

Art. 22.

3.  Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi  co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska,  nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1. [W art. 91b ust. 1 jest mowa, że do prawa  do dodatku wiejskiego jest wymagane zatrudnienie w jednej szkole co najmniej   w wymiarze pół etatu.]

Art. 91b.

1.  Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązujące go wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 5 [dodatek wiejski], art.72 [dotyczy pomocy zdrowotnej dla nauczyciela]   i  art. 86 – 90.

Jak zastosować powyższy przepis:

1. Po nawiązaniu stosunku pracy dyrektor pyta nauczyciela  o pozostawanie  w stosunku pracy w innej szkole. Jeżeli nauczyciel potwierdzi, że posiada zatrudnienie w innej szkole (szkołach), to wówczas winien wypełnić poniższe oświadczenie.

2. Jeżeli nauczyciel będzie mieć nawiązany stosunek pracy tylko  w jednej szkole, dyrektor tej szkoły będzie monitorować realizację prawa do dodatku wiejskiego.

Przykłady:

1. PYTANIE :

Nauczycielka języka niemieckiego w roku szkolnym 2020/2021 pracuje  w 3 szkołach podstawowych. W szkole A ma 6 godzin języka niemieckiego, w szkole B  4 godziny a w szkole C 6 godzin. W żadnej ze szkół nie ma pół etatu, ale jej łączna liczba godzin wynosi powyżej połowy etatu.                                                  

Czy w związku z tym należy jej się dodatek wiejski? 

ODPOWIEDŹ:

TAK. Jest to stan prawny bardzo korzystny dla nauczycielki.

Nauczycielka jest zatrudniona w więcej, niż w jednej szkole i w żadnej nie ma co najmniej pół etatu, lecz w sumie ma co najmniej pół etatu, to  w każdej z tych szkół należy jej naliczyć od proporcjonalnej do wielkości zatrudnienia pensji zasadniczej 10% dodatku wiejskiego.

2. PYTANIE :

Czy nauczycielowi, który pracuje w 4 szkołach na umowę o pracę (łącznie 1,5 etatu) należy się dodatek wiejski w każdej szkole? W jednej ze szkół wymiar zajęć nauczyciela wynosi 10/18, a w pozostałych poniżej połowy etatu.

ODPOWIEDŹ:

NIE. Nauczycielowi przysługuje dodatek wiejski tylko w  tej szkole, w której jest zatrudniony w wymiarze powyżej połowy etatu (10/18).

3. PYTANIE :

Nauczyciel zatrudniony jest w trzech szkołach  w wymiarach nieprzekraczających 1/2 etatu tj. 8/18, 6/18, 8/18. Łącznie przekracza pełny wymiar (22/18). Jednak dwa ostatnie wymiary realizuje w Zespole Szkół (6/18 w LO oraz 8/18 w Technikum) i ma zawarty jeden stosunek pracy z Zespołem Szkół. Czy nauczyciel będzie otrzymywać dodatek wiejski  w każdej ze szkół?

ODPOWIEDŹ:

NIE. Nauczyciel będzie otrzymywać dodatek wiejski tylko w Zespole Szkół, gdzie ma zawarty stosunek pracy w wymiarze 14/18 etatu (6/18 + 8/18 = 14/18). Taki stan prawny nie uprawnia pierwszego pracodawcę do wypłacania dodatku wiejskiego.

WZÓR                                                                                                                                          (data złożenia oświadczenia)

……………………………………………………………………………………

                           (nazwisko i imię)

…………………………………………………………………………………..

                               (stanowisko)

……………………………………………………………………………………

                        (adres  zamieszkania)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że w roku szkolnym ………………………….. posiadam nawiązany stosunek pracy w następujących szkołach – placówkach:

1. …………………………………………………………..……………. wymiar: ……………

2. ………………………………………………………………..………. wymiar: ……………

3. ………………………………………………………………..………. wymiar: ……………

Podstawowym miejscem pracy jest dla mnie …………………………………………………………………………………………………………….…………………….. .

Powyższe oświadczenie wyrażam w celu poprawnego naliczenia przez moich pracodawców dodatku wiejskiego.

Zobowiązuję się informować wszystkich moich pracodawców o wszelkich zmianach w wymiarze zatrudnienia zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że zostałem (am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i § 6  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

§ 6. Przepisy § 1 (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie (…). 

Podstawa prawna:   

Ÿ art.22 ust. 3 w związku z art. 91b ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.:  Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

…………………………………………………….

 (podpis składającego oświadczenie)

POJĘCIE PRACODAWCY

Podstawa prawna :

tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320

USTAWA

z dnia 26czerwca 1974r.

Kodeks pracy

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r.

Art. 3.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Art. 31.

§ 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

@@@@@@@@@@@@@@

Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku systemu oświaty pracodawcą jest:

szkoła (zespół szkół) lub placówka (zespół placówek) reprezentowana (reprezentowany) przez dyrektora.

Nawiązanie stosunku pracy

tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320

USTAWA

z dnia 26czerwca 1974r.

Kodeks pracy

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r.

Art. 22.

 § 1.  Przez nawiązanie stosunku pracy  pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

@@@@@@@@@@@@

Zapis w umowie o pracę

                                                                               Nowy Sącz, dnia  20 sierpnia 2020 r.

…………………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(nr REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta  w dniu 20 sierpnia 2020 r.

(data zawarcia umowy)

między mgr. Janem Kowalskim, dyrektorem Zespołu Szkół nr 13     w Nowym Sączu, reprezentującym pracodawcę

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Panią mgr Jolantą Zielińską, zam. w Zabrzeży 183   33-390 Łącko

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na  czas określony od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

@@@@@@@@@@@@@@

BARDZO WAŻNA DODATKOWA UWAGA !

    Skrót mgr w przypadku mężczyzn bez kropki piszemy tylko  w mianowniku, a w przypadku kobiet bez kropki piszemy we wszystkich przypadkach.

@@@@@@@@@@@@@@

WARUNKI ZATRUDNIENIA W TREŚCI UMOWY O PRACĘ

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r.

Art. 221.

§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

       1) imię (imiona) i nazwisko;

       2) datę urodzenia;

       3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

       4) wykształcenie;

       5) kwalifikacje zawodowe;

       6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju  lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

       1) adres zamieszkania;

       2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

       3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

       4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

       5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone  w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3,  w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Art. 29.

§ 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

       1) rodzaj pracy;

       2) miejsce wykonywania pracy;

       3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

       4) wymiar czasu pracy;

       5) termin rozpoczęcia pracy.

§ 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa  w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Wzór umowy o pracę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało pomocniczy wzór umowy o pracę, zgodny z aktualnymi przepisami, obowiązujący  od 4 maja 2019 r.

ZAPAMIĘTAJ !

Od 4 maja 2019 r. przy zatrudnianiu nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych stosujemy nowy obowiązujący wzór umowy o pracę.

PONIŻEJ sposób wypełnienia bardzo ważnej części umowy o pracę zawartej z nauczycielem.

===========================

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy: nauczyciel języka polskiego: 9/18 pensum, nauczyciel bibliotekarz: 8/30  pensum,

nauczyciel świetlicy: 6/26 pensum

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2) miejsce wykonywania pracy: Ÿ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 5  w Nowym Sączu, ul. Kasztanowa 44    33-300 Nowy Sącz

                                                    Ÿ nauczanie indywidualne w domu ucznia: ul. Poziomkowa 43/7      33-395 Chełmiec

3) wymiar czasu pracy: 23/23 pensum  proporcjonalne  =  1 etat

4) wynagrodzenie: 2949 zł brutto; nauczyciel stażysta – mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania  za pracę w dniu wolnym od pracy   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587)

      ………………………………………………………………………………………………………..

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia:        nie dotyczy

6) termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2020 r.

7) nie dotyczy

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których  przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do  wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy)

2. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy: …………………………………………………………………………….………..…………………….….

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających

zawarcie umowy o pracę na czas określony)

=============================================== 

ZAPAMIĘTAJ i ZASTOSUJ !

1. W punkcie „1) rodzaj umówionej pracy” oznaczamy stanowisko pracy (przedmiot) oraz przydzielony wymiar godzin w postaci pensum (ułamek zwykły). Jeżeli nauczycielowi przydzielamy pracę na stanowiskach o różnych mianownikach pensum, to wymieniamy wszystkie stanowiska wraz z wymiarem. Jeżeli rodzaj umówionej pracy przekroczy 1 etat, to w tym punkcie wymieniamy wszystkie przydzielone godziny.

2. W punkcie „2) miejsce wykonywania pracy” oznaczamy pracodawcę, którego oznaczyliśmy we wstępnej części umowy (jako stronę zawieranej umowy)  i jego siedzibę (adres). Jeżeli umowa została zawarta z zespołem szkół, a nauczyciel będzie wykonywać pracę tylko w jednej z tych szkół, oznaczamy nazwę tej szkoły.

Jeżeli zatrudniamy nauczyciela, którego miejscem wykonywania pracy będzie nauczanie indywidualne  w domu ucznia, to w punkcie tym, obok nazwy i adresu pracodawcy musimy oznaczyć dodatkowe miejsce wykonywania pracy na czas realizacji indywidualnego nauczania.

3. W punkcie „3) wymiar czasu pracy” oznaczamy wymiar pensum (ułamek zwykły) oraz wymiar etatu (ułamek dziesiętny).

Jeżeli nauczycielowi przydzielono pracę na stanowiskach o różnym pensum (o różnych mianownikach) tutaj podajemy już pensum proporcjonalne (uśrednione).

Jeżeli nauczycielowi przydzielono wymiar zatrudnienia większy od 1 etatu (godziny ponadwymiarowe), to tutaj oznaczamy maksymalnie 1 etat  (w oznaczonym pensum licznik jest równy mianownikowi). Godzin ponadwymiarowych nie oznaczamy w umowie o pracę.

4. W punkcie „4) wynagrodzenie” oznaczamy podstawę prawną przysługującego wynagrodzenia oraz kwotę stawki zasadniczej, a także dodatki stałe.

Jeżeli z biegiem czasu stawka wynagrodzenia zasadniczego ulegnie zmianie, to jej wysokość korygujemy porozumieniem zmieniającym.

5. W punkcie „5) inne warunki zatrudnienia” oznaczamy:

Ÿ obowiązującą maksymalną tygodniową normę czasu pracy (maksymalnie  40 godz. tygodniowo);

Ÿ – datę wypłacanego wynagrodzenia (Wynagrodzenie za pracę otrzymuje Pani  za każdy miesiąc z góry   pierwszego dnia miesiąca, z tym, że składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona  jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu w dniu wypłaty  wynagrodzenia.);

Ÿ- oznaczenie przysługującego urlopu wypoczynkowego ( w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania); – oznaczenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy na wniosek jednej ze stron umowy.

6. W punkcie „6) termin rozpoczęcia pracy” oznaczamy konkretną datę rozpoczęcia pracy (np.: 1 września 2020 r.).

Jeżeli zatrudniamy nauczyciela na określony miesiąc czy rok szkolny, a 1 września jest dniem wolnym od pracy (sobota, niedziela), to w umowie jednak datę rozpoczęcia pracy oznaczamy „1 września ……. r.”.

7. W punkcie „7) …………………….” oznaczamy możliwość  zatrudnienia nauczyciela w nocy lub dniach wolnych od pracy, np. nauczyciel wychowawca internatu.

Jeżeli nauczyciel zatrudniony w szkole lub przedszkolu nie zetknie się z powyższym obowiązkiem, w umowie piszemy „nie dotyczy”.

8. W ustępie „2. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy” wpisujemy  uzasadnienie, gdy nauczyciela ze stopniem nauczyciela kontraktowego lub wyższym zatrudniamy na czas określony, np.:

Ÿ- zastępstwo za przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia Panią mgr Beatę Lopez;

Ÿ – zatrudnienie w celu realizacji nauczania indywidualnego w domu;

Ÿ – inne przyczyny, które w umowie wskaże i potrafi uzasadnić dyrektor.

WAŻNY OBOWIĄZEK DYREKTORA:

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r.

Art. 251.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie   – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Art. 251.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy,  w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

WZÓR ZAWIADOMIENIA INSPEKTORA PRACY

                                                                               ………………….……. dnia …………………..

……………………………….………………

        pieczęć pracodawcy

Nasz znak: ………………………

        Państwowa Inspekcja Pracy

       Okręgowy Inspektorat Pracy

       w Krakowie

        Oddział w Nowym Sączu

       ul. Długosza 73

      33-300 Nowy Sącz

ZAWIADOMIENIE

         Działając na podstawie art. 251 § 5  ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. – Kodeks pracy  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zawiadamiam, iż u pracodawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa pracodawcy  –  REGON

została zawarta umowa o pracę na czas określony, na okres od …………..……….…… do ………………..……. , w okolicznościach, o której mowa w art. 251. § 4. pkt 4 powołanej ustawy.

         Przyczyną zawarcia umowy umowy o pracę na czas określony jest ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………

        pieczęć i podpis dyrektora szkoły

PRZEKSZTAŁCENIE SIĘ UMOWY TERMINOWEJ Z MOCY PRAWA

WAŻNA ZMIANA PRAWA          – dotyczy tylko nauczycieli

– stosuje się do nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2019 r.

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215

USTAWA

z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

Art. 10.

12.  Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, zgodnie z ust. 7, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy.

13.  Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 12, wlicza się umowy o pracę na czas określony, o których mowa w ust. 12, zawarte na następujące  po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy.

14.  Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, o których mowa w ust. 12, przekracza okres, o którym mowa w ust. 12, z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształca się:

       1) w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;

       2) w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego  – w stosunek pracy na podstawie mianowania, a w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 6 – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

15.  Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa  w ust. 14, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

16.  Przepisów ust. 12–15 nie stosuje się do umów o pracę na czas określony zawartych:

       1) w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywiste-go okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy;

       2) z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska, zgodnie z ust. 9;

       3) w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU PRACY

 

………………………………………………                           …………………………………………………..…….

       pieczęć pracodawcy                                                                   miejscowość, data

Pani – Pan

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU TERMINOWEJ UMOWY O PRACĘ  Z MOCY PRAWA
                                                             

Na podstawie art. 10 ust. 12 w zw. z art. 10 ust.14 pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) informuję, że w związku z wystąpieniem wszystkich wymaganych przesłanek, zgodnie z art. 10 ust. 15 powołanej ustawy, potwierdzam, że stosunek pracy z dnia ……………………………………….. nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony, w dniu ……………………………………..…………. przekształcił się w stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian.

Informacje dodatkowe:
Uprawnienia i obowiązki Pani – Pana wynikające ze stosunku pracy, określa ww. ustawa oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – Kodeks pracy.
Przysługiwać Pani – Pana będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od poziomu wykształcenia i stopnia awansu, a ponadto dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatkowo odpłatne zajęcia  – w zależności od pełnionej funkcji, stanowiska, przydziału zajęć, warunków i wyników pracy oraz kwalifikacji specjalistycznych.

…………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………..……..
        pieczątka i podpis dyrektora szkoły                              data i podpis nauczyciela

<<<<<<<@@@>>>>>>>

UWAGA !

Jeżeli przekształcenie z mocy prawa umowy terminowej dotyczy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, to sporządzona przez dyrektora informacja ma odpowiednio inną treść. Poniżej wzór takiej informacji.

 ……………………………………………..                               …………………………………………………………….
  pieczęć pracodawcy                                                                    miejscowość, data

Pani – Pan

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU UMOWY O PRACĘ Z MOCY PRAWA

Na podstawie art. 10 ust. 12 w zw. z art. 10 ust. 14 pkt 2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) informuję, że w związku z wystąpieniem wszystkich wymaganych przesłanek, zgodnie z art. 10 ust. 15 powołanej ustawy, potwierdzam, że stosunek pracy z dnia ……………………………………….. nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony, w dniu ……………………………. przekształcił się w stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania.

Pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian.

Informacje dodatkowe:
Uprawnienia i obowiązki Pani – Pana wynikające ze stosunku pracy, określa ww. ustawa oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – Kodeks pracy.
Przysługiwać Pani – Pana będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od poziomu wykształcenia i stopnia awansu, a ponadto dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatkowo odpłatne zajęcia  – w zależności od pełnionej funkcji, stanowiska, przydziału zajęć, warunków  i wyników pracy oraz kwalifikacji specjalistycznych.


…………………………………………………………………………   ……………………………………………..………………..
       pieczątka i podpis dyrektora szkoły                              data i podpis nauczyciela

<<<<<<<@@@>>>>>>>

WAŻNA ZMIANA PRAWA      – dotyczy tylko pracowników niepedagogicznych

– stosuje się do pracowników zatrudnionych od 22 lutego 2016 r.

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r.

Art. 251.

 § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

UWAGA !

Żaden przepis nie nakłada na pracodawcę obowiązku powiadamiania pracownika o przekształceniu się jego umowy o pracę, jednak eksperci prawa pracy sugerują  przekazanie mu tej informacji. Przede wszystkim daje to pracownikowi pełny obraz jego sytuacji w zatrudnieniu, a pracodawcy bezpieczeństwo podejmowanych czynności wobec pracownika. Jak przykładowo wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 września 2015 r. (sygn. akt I PK 282/14): „Brak świadomości pracownika co do tego, że jego umowa przekształciła się z terminowej w stałą, jest istotnym błędem podającym w wątpliwość ważność porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy.”.

WZÓR . Potwierdzenie przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

        …………………………, dnia………………………………………

……………………………………………………..…………..

                (pieczęć szkoły/placówki)                                    

Pani – Pan

……………………………………………………….……….

(imię i nazwisko)

……………………………………………..……………….

(stanowisko służbowe)

……………………………………………………………..

………………………………………………….………….

(nazwa i adres pracodawcy)

Informuję Panią – Pana, że z dniem …………………, w związku z upływem 33 miesięcy  trwania umowy o pracę na czas określony zawartej w dniu ……………………………….…….  Pani – Pana stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony,  na mocy art. 251 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), został przekształcony w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pozostałe postanowienia umowy o pracę nie uległy zmianie.

……………………………..………………..…….                   …………………………………………………….……..

    (podpis i pieczątka dyrektora)                                        (data i podpis pracownika)

<<<<<<<@@@>>>>>>>

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY O PRACĘ

……………………………………….…………….                                              ………………………………………..……………
    (pracodawca oraz jego siedziba                                                        (miejscowość i data)
lub miejsce zamieszkania)

………………………………………………………..

       (numer REGON-PKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………….

(data zawarcia umowy)

między ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a……….….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię – imiona i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania – adres do korespondencji)

na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(czas określony, czas nieokreślony)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj pracy…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..………..

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2) miejsce wykonywania pracy……..…………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………

3) wymiar czasu pracy………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………

4) wynagrodzenie………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

6) termin rozpoczęcia pracy ……………………….………………………………………………………………………………………………………..……………………….

7) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których

przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy: …………………………………………………………………………….…………………………..………….

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu

pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających

zawarcie umowy o pracę na czas określony **)

…………………………………….…………                             …….……..…………………………………………………………..…………

 (data i podpis pracownika)                                          (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

                                                                                         pracodawcę albo osoby upoważnionej

                                                                                        do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251. § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art 251. § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.

JAK OBLICZYĆ PENSUM UŚREDNIONE czyli PROPORCJONALNE?

Sposób obliczania określa poniższy przepis:

Podstawa prawna:

tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215

USTAWA

z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

Art. 42.

5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

@@@@@@@@@@@@@@@@

Dla wielu ten przepis może być trudny do zrozumienia. Po przećwiczeniu poniższych przykładów wszystko stanie się proste.

@@@@@@@@@@@@@@@@

Przykłady zastosowania powyższego przepisu:

PRZYKŁAD 1. : nauczyciel posiadający godziny ponadwymiarowe

Od 1 września 2020 r. nauczycielce przydzielono:

17/22 wymiaru zatrudnienia w oddziale przedszkolnym;

  6/18 wymiaru zatrudnienia w edukacji wczesnoszkolnej;

  5/26 wymiaru zatrudnienia w świetlicy szkolnej.

Nauczycielka ma zawartą jedną umowę o pracę z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym.

Oblicz pensum uśrednione (proporcjonalne) oraz tygodniową ilość godzin ponadwymiarowych.

Obliczamy proporcjonalne pensum nauczyciela:

Liczymy patrząc na zapis art. 42 ust. 5c ustawy:

  • tygodniowa liczba realizowanych godzin  =  17  +  6  +  5  =  28
  • obliczamy części etatów:

                   17/22  = 17 : 22  =  0,77 etatu

                    6/18  =   6 : 18  =  0,33 etatu

                     5/26  =   5 : 26  =  0,19 etatu

—————————————————————————–  

 RAZEM:  28 godzin  ——— 1,29 etatu

Co nam mówi powyższe wyliczenie?

  • Nauczycielka w tygodniu będzie realizować 28 godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  • Wymiar jej zatrudnienia  będzie przekraczać 1 etat (1,29). Nie wiemy jeszcze, ile to jest godzin ponadwymiarowych.

Teraz wyliczamy iloraz łącznej liczby realizowanych godzin przez wielkość przyznanego wymiaru zatrudnienia:

28  :  1,29   = 21,71 czyli po zaokrągleniu 22              [jest to mianownik pensum uśrednionego]  

Oznacza to, że uśrednione (proporcjonalne) pensum tej nauczycielki wynosić będzie 22/22. To stanowi 1 etat. Pozostałe godziny (6 godzin) są godzinami ponadwymiarowymi o wartości uśrednionej.

W porozumieniu zmieniającym piszemy:

„W punkcie ….. umowy o pracę na czas ………. z dnia ………………..ulega zmianie wymiar pensum proporcjonalnego (uśrednionego) z …………………….……. na 22/22   =  1 etat. Powyższa zmiana obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.”

O godzinach ponadwymiarowych nie piszemy w porozumieniu zmieniającym, lecz co miesiąc wykazujemy należność do wypłaty za faktycznie przepracowane.

PRZYKŁAD 2. : nauczyciel bez godzin ponadwymiarowych

Nauczycielce w umowie o pracę w punkcie 1) zapisano:

       1) rodzaj umówionej pracy: nauczyciel języka polskiego: 9/18 pensum, nauczyciel bibliotekarz: 8/30 pensum,

nauczyciel świetlicy: 6/26 pensum.

Oblicz pensum proporcjonalne (uśrednione). Czy ta nauczycielka będzie mieć godziny ponadwymiarowe?

Obliczamy proporcjonalne pensum nauczyciela:

  • tygodniowa liczba realizowanych godzin  =  9  +  8  +  6  =  23
  • obliczamy części etatów:

                     9/18  =   9 : 18  =  0,50 etatu

                     8/30  =   8 : 30  =  0,27 etatu

                     6/26  =   5 : 26  =  0,23 etatu

—————————————————————————–  

 RAZEM:  23 godzin      →     1,00 etat

Teraz wyliczamy iloraz łącznej liczby realizowanych godzin przez wielkość przyznanego wymiaru zatrudnienia:

23  :  1,00   =  23             [jest to mianownik pensum uśrednionego]  

Oznacza to, że pensum uśrednione realizowane przez nauczycielkę będzie wynosić 23/23.

Ponieważ w tygodniu nauczycielka realizuje 23 godziny, a jej pensum uśrednione wynosi 23/23, to nauczycielka nie ma godzin ponadwymiarowych.

PRZYKŁAD 3. :  nauczyciel niepełnozatrudniony

Nauczyciel  jest zatrudniony w  0,5 wymiaru czasu pracy  na czas nieokreślony (posiada umowę o pracę na pół etatu)  i ma kwalifikacje bibliotekarza, polonisty i logopedy. Dyrektor przydzielił mu  5 godzin języka polskiego, 5 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy. Oblicz tygodniowy obowiązkowy uśredniony wymiar zajęć tego nauczyciela.

Obliczamy proporcjonalne pensum nauczyciela:

5/18  =  5 : 18  =  0,28

5/30  =  5 : 30  =  0,17

4/22  =  4 : 22  =  0,18 

————————————————————–  

14 godz.     ———-      0,63 etatu

14 : 0,63  =  22,22   w zaokrągleniu  22 [jest to mianownik pensum uśrednionego]  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (po zaokrągleniu) wynosiłby

22 godziny, czyli jego pełne pensum uśrednione wynosiłoby 22/22.

Ponieważ nauczycielka jest zatrudniona na 0,5 etatu, to jego obowiązkowy uśredniony wymiar tygodniowy wynosi 11/22.

Skoro nauczycielowi przydzielono o 3 godziny więcej, dyrektor musi zrobić porozumienie zmieniające treść umowy o pracę.

W porozumieniu zmieniającym piszemy:

W umowie o pracę na czas nieokreślony  z dnia ……………………….……..

w punkcie 3) wymiar czasu pracy  dotychczasowy zapis …………………….……………………………..………………………………..    ulega zmianie na: 

5/18 wymiaru na stanowisku nauczyciela języka polskiego,

5/30 wymiaru na stanowisku nauczyciela bibliotekarza,

4/22 wymiaru na stanowisku nauczyciela logopedy.

Powyższa zmiana obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.

W punkcie  5) wymiar czasu pracy dotychczasowy zapis …………………….…………………………………………………..…………..    ulega zmianie na: 

14/22 pensum proporcjonalnego  =  0,64 etatu

Powyższa zmiana obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.

ZAPAMIĘTAJ !

Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze nie wypłaca się godzin ponadwymiarowych.

PRZYKŁAD 4. :  szczególny przypadek godzin ponadwymiarowych

Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza oraz polonisty. Dyrektor przydzielił mu 18 godzin języka polskiego oraz 10 godzin biblioteki.

Czy godziny biblioteki można potraktować jako godziny ponadwymiarowe ponad etat nauczyciela polonisty?

Odpowiedź: NIE. Niezależnie od wymiaru przydzielonych godzin, gdy mamy do czynienia z różnymi mianownikami pensum, musimy wyliczyć pensum proporcjonalne.

Obliczamy proporcjonalne pensum nauczyciela:

18/18  =  18 : 18  =  1,00

10/30  =  10 : 30  =  0,33

————————————————————————————–  

28 godz.  ——–   1,33 etatu

28  :  1,33  =  21,05 czyli w zaokrągleniu 21 [jest to mianownik pensum uśrednionego]  

Uśrednione (proporcjonalne) pensum nauczyciela wynosi 21/21.

Ponieważ nauczyciel ma przydzielonych 28 godzin, to po uśrednieniu realizuje 7 godzin ponadwymiarowych.

UWAGA ! Uśrednionych 7 godzin ponadwymiarowych ma według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela taką samą wartość,  jak 10 godzin biblioteki. Uśrednienie (zgodnie z prawem) musi nastąpić, lecz nie przyniesie na koncie nauczyciela żadnego uszczerbku.

<<<<<@@@>>>>>

STAWKA OSOBISTEGO ZASZEREGOWANIA NAUCZYCIELA

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2019 r. poz. 2215

U S T A W A

z dnia 26 stycznia 1982r.

Karta Nauczyciela

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

Art. 35.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

JAK WYLICZYĆ STAWKĘ OSOBISTEGO ZASZEREGOWANIA?

PRZYKŁAD 1.:

Nauczycielka pracuje w tygodniowym wymiarze:

Ÿ nauczyciel języka polskiego: 9/18 pensum,

Ÿ nauczyciel bibliotekarz: 12/30 pensum,

Ÿ nauczyciel świetlicy: 6/26 pensum

1. KROK:

Liczymy ile godzin tygodniowo nauczycielka spędza w szkole : 9  +  12  +  6  =  27

2. KROK:

Każdy wymiar poszczególnego pensum zamieniamy na wymiar etatu:

  9  :  18  =  0,50

12  :  30  =  0,40

  6  :  26  =  0,23

————————————————–  

RAZEM = 1,13 etatu

3. KROK:

Wyliczamy mianownik pensum proporcjonalnego (uśrednionego) według powyższego zapisu art. 42 ust. 5a Karty Nauczyciela:

27  :  1,13  =  23,89  czyli 24

4. KROK:

Co wyliczyliśmy?

Wyliczyliśmy, że po uśrednieniu nauczycielka będzie pracować   wg pensum proporcjonalnego 24/24, czyli będzie mieć 3 godziny ponadwymiarowe.

UWAGA !

Nie znamy jeszcze, jaka będzie jej stawka osobistego zaszeregowania.

Wyliczymy to w dalszych krokach.

5. KROK:

Musimy wiedzieć trzy rzeczy:

jaki poziom wykształcenia ma nauczycielka;

   Przyjmujemy: mgr z przygotowaniem pedagogicznym.

jaki stopień awansu ma nauczycielka;

   Przyjmujemy: nauczyciel dyplomowany.

♣ z tabeli płac odczytujemy jej stawkę wynagrodzenia zasadniczego:  4046 zł   [od 1 września 2020 r.]

6. KROK:

Musimy zapamiętać, że statystyczna liczba tygodni w miesiącu, to 4,16 [wielkość stała].

7. KROK:

Musimy wyliczyć dzielnik, który zawsze liczy się mnożąc ustalony mianownik pensum  x  4,16

24  xž  4,16  =  99,84

Nasz dzielnik, to 99,84.

8. KROK:

Wyliczamy stawkę osobistego zaszeregowania dzieląc kwotę z tabeli płac przez wyliczony dzielnik:

4046  :  99,84  =  40,52 zł

UWAGA !

W danym roku szkolnym ten nauczyciel wszystkie godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne ma płacone według stawki osobistego zaszeregowania.

PRZYKŁAD 2.:stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela niepełnozatrudnionego

BARDZO WAŻNA UWAGA !

Nauczyciel niepełnozatrudniony nie może mieć godzin ponadwymiarowych. Może mieć natomiast doraźne zastępstwa.

Godziny doraźnych zastępstw przydziela się nauczycielowi w razie nagłej potrzeby spowodowanej nieobecnością nauczyciela w celu zapewnienia realizacji zadań szkoły (placówki oświatowej), czyli ramowego planu nauczania lub wyłącznie dla zapewnienia opieki uczniom w czasie lekcji.

Doraźne zastępstwo może realizować nauczyciel innego przedmiotu w zakresie zajęć, do których realizacji posiada kwalifikacje np. jeśli nieobecny jest nauczyciel wychowania fizycznego to zajęcia w tym czasie może prowadzić nauczyciel historii ale tylko z historii tj. przedmiotu, do którego prowadzenia posiada kwalifikacje.

W czasie doraźnego zastępstwa nauczyciel może również jedynie sprawować opiekę nad uczniami.

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się zawsze według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Nauczycielka pracuje w tygodniowym wymiarze 12/18.

Obliczamy stawkę osobistego zaszeregowania:

1. KROK:

Musimy wiedzieć trzy rzeczy:

♣ jaki poziom wykształcenia ma nauczycielkaprzyjmujemy: mgr z przygotowaniem pedagogicznym,

♣ jaki stopień awansu ma nauczycielkaprzyjmujemy: nauczyciel dyplomowany.

♣ z tabeli płac odczytujemy jej stawkę wynagrodzenia zasadniczego:  4046 zł   [od 1 września 2020 r.]

2. KROK:

Musimy zapamiętać, że statystyczna liczba tygodni w miesiącu, to 4,16 [wielkość stała].

3. KROK:

Musimy wyliczyć dzielnik, który zawsze liczy się mnożąc ustalony mianownik pensum  x  4,16

18 x 4,16 = 74,88

Nasz dzielnik, to 74,88.

4. KROK:

Wyliczamy stawkę osobistego zaszeregowania dzieląc kwotę z tabeli płac przez wyliczony dzielnik:

4046  :  74,88  =  54,03 zł

UWAGA !

W danym roku szkolnym ten nauczyciel wszystkie godziny doraźnych zastępstw ma płacone według stawki osobistego zaszeregowania w kwocie 54,03 zł brutto.

<<<<<@@@>>>>>