NPDN Limanowa
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej
od roku 1999 przeprowadza szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Od kilkunastu lat realizujemy różne formy doskonalenia dla oświaty. Z oferty korzystają zarówno nauczyciele jak i dyrektorzy placówek. Ofertę konstruujemy na podstawie zapotrzebowania wynikającego z rynku w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb środowiska. Nowoczesne koncepcje pedagogiczne oraz innowacyjne formy doskonalenia pozwalają nam na podnoszenie atrakcyjności szkoleń.

Oferujemy również formy doskonalenia przygotowane zgodnie z sugestiami i indywidualnymi życzeniami klientów. Szkolenie jak i inne formy wsparcia kadry nauczycielskiej mogą być realizowane w siedzibie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej na ulicy B. Czecha 5 G, lub we wskazanym przez Państwa miejscu. Dysponujemy nowoczesnym budynkiem dydaktycznym.

Głównym celem działalności NPDN jest podnoszenie form kształcenia w szkole oraz w placówkach oświatowych jak również wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji. Ofertę realizujemy w oparciu o wytyczne zawarte w prowadzonej polityce oświatowej państwa i województwa małopolskiego. Organizujemy i przeprowadzamy wsparcie na wszystkich etapach edukacji dla kadry kierowniczej szkół.

W ramach naszej oferty znajdują się:

  • kursy doskonalące,
  • konferencje,
  • warsztaty,
  • seminaria,
  • szkolenia rad pedagogicznych,
  • a także programy wsparcia szkół i placówek w ich rozwoju.

Aktualne Formy
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Używki w szkole.
2) Rodzaje uzależnień.
3) Działania profilaktyczne i ich cele.
4) Zadania szkoły, nauczycieli i wychowawców.
5) Rola samorządu uczniowskiego i rady rodziców w szkolnej profilaktyce uzależnień.
6) Zasady poprawnego tworzenia i wdrażania szkolnego programu profilaktyki uzależnień.
7) Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem.
8) Działania eliminacyjne.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia – podstawy teoretyczne kompetencji matematycznych.
2) Profil kompetencyjny ucznia.
3) Specyfika kształcenia kompetencji matematycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych.
4) Metody, sposoby i środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematycznych.
5) Kształtowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych przez uczniów.
6) Przykłady scenariuszy lekcji, gier i zabaw edukacyjnych, projektów edukacyjnych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Najważniejsze umiejętności cyfrowe, wykorzystanie przez ucznia Internetu i social media w celach  edukacyjnych. Źródła legalnego i etycznego pozyskiwania wiedzy i rozwijania kompetencji cyfrowych dostępne w Internecie.
2) Wirtualne zasoby edukacyjne, najbardziej przydatne platformy, aplikacje, serwisy edukacyjne  wraz z grami, quizami, aplikacjami. Grywalizacja i gamifikacja na lekcji w szkole.
3) Grafika, video – gdzie szukać bezpłatnego kontentu (zdjęcia, dźwięki).
4) Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z dostępnych dla ucznia zasobów. Przeciwdziałanie zagrożeniom: gry komputerowe, Mowa nienawiści, agresja, homofobia. Profilaktyka i ewentualne konsekwencje w przypadku nadużycia.
5) Edukacja w zakresie innowacji i przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli pierwszego etapu kształcenia w klasach I – III szkoły podstawowej
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli pierwszego etapu kształcenia w klasach IV – VI szkoły podstawowej
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym
i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy
programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie
własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli pierwszego etapu kształcenia w klasach VII – VIII szkoły podstawowej
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli trzeciego etapu kształcenia – szkoły ponadpodstawowe
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Zmiany w treści rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
2) Zmiany w treści rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).
3) Nowe treści w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4) Szczegółowa procedura wnioskowania i wydania opinii, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno –pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
5) Wskazania zawarte w wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii w sprawie potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowychi ponadpodstawowych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Budowa, funkcje podstawy programowej kształcenia ogólnego
2) Rola zapisów w części wstępnej podstawy programowej – cele, zadania szkoły oraz kompetencje kluczowe.
3) Podstawa programowa a wybór programu nauczania i podręcznika.
4) Podstawa programowa a struktura przedmiotowych zasad oceniania i wymagań edukacyjnych.
5) Wdrażanie treści programowych w różnych obszarach pracy szkoły
6) Realizacja podstawy na zajęciach edukacyjnych – jak uwzględnić warunki wdrażania podstawy z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.
7) Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Dlaczego trudno uczyć patriotyzmu? – ćwiczenia warsztatowe – analiza potrzeb rady pedagogicznej.
2) Miejsce wychowania patriotycznego w szkole w kontekście podstawy programowej i polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
3) Pojęcie patriotyzmu – omówienie.
4) Elementy skutecznego procesu kształtowania postaw patriotycznych.
5) Rola szkoły w kształtowaniu postaw.
6) Jak planować i realizować szkolne programy aby wychowywać.
7) Zajęcia z wychowawcą – szczególna lekcja kształtująca postawy obywatelskie i patriotyczne.
8) Przykłady dobrych praktyk – patriotyzm na co dzień w szkole.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
treści programowe:
1) Poznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce.
2) Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.
3) Podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii
4) Rozwijanie poczucia więzi grupowej.
5) Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
6) Kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych do akompaniamentu podczas słuchania muzyki
7) Zestaw zabaw muzyczno – ruchowych do wykorzystania na zajęciach i lekcjach.
8) Proste tańce z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.