Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

4, Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniówRozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

5. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.

6. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego