PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu wspieranie i dbałość o jakość usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i instytucji szkoleniowej.
 2. ORGANIZATOR SZKOLEŃ
  a)Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli S.C w Limanowej
  b)  adresem korespondencyjnym firmy jest adres: ul. B.Czecha 5G, 34-600 Limanowa

c) adres dla zgłoszeń elektronicznych npdn@onet.pl
d) firma organizuje zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte, wykonując usługi szkoleniowe z należytą starannością i programie
adekwatnym i dostosowanym do potrzeb i profilu składających zamówienie.

 • ZOBOWIĄZANIA STRON
  1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  a) szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z założonym programem szkolenia
  b) zostaną osiągnięte założone efekty kształcenia
  c) realizacja szkoleń będzie zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi
  d) NPDN zorganizuje szkolenia w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej
  e) prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
  f) prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
 • OBOWIĄZKI KLIENTA :
  a) Uczestniczyć w szkoleniu w aktywny i zaangażowany sposób, a w szczególności w sposób nie utrudniający trenerowi prowadzenie szkolenia.
  b)Uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz podpisać się na liście obecności, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
 •  NPDN ma prawo oczekiwać, że:
  a. uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces szkolenia, oraz będą brali udział w ćwiczeniach i zadaniach szkoleniowych,
  a także dostosują się do wspólnie ustalonych w czasie szkolenia zasad
  b. uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie programu szkolenia, a w przypadku szkolenia zamkniętego, klient udostępni wszystkie niezbędne informacje umożliwiające opracowanie programu szkolenia zgodnego
  z potrzebami.
 • Obowiązki NPDN 
  a. NPDN zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w należyte zorganizowanie i przeprowadzenie kursu, zgodnie
  z zaakceptowaną ofertą szkoleniową. 
  b. NPDN spełni wszystkie standardy opisane w MSUES.
 • REKLAMACJE
  Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
  a. Niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
  b. Zastrzeżeń co do jakości pracy trenera
  c. Niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą
  Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację wskazując i uzasadniając jej przyczyny.
  Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura.
  Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
  Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

  Rekompensata

W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, NPDN zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:

 1. powtórzenie szkolenia w innym terminie- wskazanie innego trenera
 2. realizacja dodatkowej indywidualnej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
 3. zniżka 15% na kolejne szkolenie
 4. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych