Warsztaty prowadzone na terenie
szkół i przedszkoli:

 • Dziecko w szkole po pandemii czyli jak pomóc dzieciom
  w odnalezieniu bezpiecznego miejsca w szkole-NOWOŚĆ
 • Zgrana klasa ” po pandemii czyli jak pomóc dzieciom
  w odbudowie przyjaznych relacji rówieśniczych- NOWOŚĆ
 • Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela
 • Ocena pracy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa
 • Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela
 • Prawo oświatowe po zmianach w 2019 r.
 • Ochrona danych osobowych w szkole według RODO
 • Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
 • Obowiązujące zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy
 • Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych
 • Prawa i obowiązki nauczyciela
 • Prawa i obowiązki wychowawcy oddziału klasowego
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Sztuka porozumiewania się, czyli jak mówić, aby nas słuchano
 • Trudny uczeń trudni rodzice
 • Prawa i obowiązki nauczycieli w kontaktach z uczniami i rodzicami w świetle obowiązujących przepisów
 • Prawa i obowiązki rodziców ucznia
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego
 • Jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształtować u uczniów kompetencje kluczowe
 • Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w nowym prawie oświatowym
 • Opinie i orzeczenia w świetle obowiązującego prawa
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju w przedszkolu
 • Przemoc i agresje wśród uczniów
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Obsługa programu MOL NET+
 • Nauczanie programowania w klasach I – III szkoły podstawowej
 • Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych

Formy doskonalenia zawodowego prowadzone na terenie Placówki:

 • Awans zawodowy nauczyciela
 • Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych
 • Kurs na kierowników form wypoczynku dzieci i młodzieży

Formy współpracy z placówkami oraz zespołami dyrektorów szkół i przedszkoli:

 • Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Sączu – filia w Limanowej: cykliczne szkolenie nauczycieli, bibliotekarzy
 • Współpraca z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Limanowej: cykliczne szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Limanowej: cykliczne szkolenie nauczycieli pracowników Poradni
 • Współpraca z Gminą Łukowica: cykliczne szkolenie dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę.