Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Zmiany w treści rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
2) Zmiany w treści rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).
3) Nowe treści w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4) Szczegółowa procedura wnioskowania i wydania opinii, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno –pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
5) Wskazania zawarte w wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii w sprawie potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.