Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowychi ponadpodstawowych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Budowa, funkcje podstawy programowej kształcenia ogólnego
2) Rola zapisów w części wstępnej podstawy programowej – cele, zadania szkoły oraz kompetencje kluczowe.
3) Podstawa programowa a wybór programu nauczania i podręcznika.
4) Podstawa programowa a struktura przedmiotowych zasad oceniania i wymagań edukacyjnych.
5) Wdrażanie treści programowych w różnych obszarach pracy szkoły
6) Realizacja podstawy na zajęciach edukacyjnych – jak uwzględnić warunki wdrażania podstawy z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.
7) Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.