Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia – podstawy teoretyczne kompetencji matematycznych.
2) Profil kompetencyjny ucznia.
3) Specyfika kształcenia kompetencji matematycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych.
4) Metody, sposoby i środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematycznych.
5) Kształtowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych przez uczniów.
6) Przykłady scenariuszy lekcji, gier i zabaw edukacyjnych, projektów edukacyjnych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.